Cách bật Liên kết tiêu đề và Liên kết đính kèm trong blogspot

Liên kết tiêu đề và Liên kết đính kèm trong blogspot là gì?

Liên kết tiêu đề có tác dụng khi chèn vào văn bản tiêu đề có thể thay thế liên kết chính của bài viết bằng liên kết khác trong blog hoặc ngoài blog. Lấy ví dụ chúng ta có thể thay thế liên kết tiêu đề cho một bài viết cũ đến liên kết của bài viết mới hơn có nội dung gần tương tự như bài viết cũ hoặc cũng có thể thay thế bằng liên kết ngoài blog cũng được.

Liên kết đính kèm tương tự như một văn bản có đính kèm tập tin, hình ảnh, âm thanh, video..., Lấy ví dụ thay vì chúng ta viết các liên kết đính kèm bên dưới bài viết thì chúng ta có thể thêm liên kết vào mục liên kết đính kèm.

Mỗi liên kết đính kèm bao gồm 2 thẻ input là liên kết và loại mime. Ví dụ minh họa cho các bạn dễ nhận biết khi chung ta tải lên các loại tệp như ảnh, video, tệp văn bản txt..., chúng ta sẽ có một liên kết của tệp đó thì liên kết đó được điền vào thẻ input liên kết. còn thẻ input loại mine ghi rõ định dạng của tệp đó là gì cu thể là Type/Format.

Cách bật Liên kết tiêu đề và Liên kết đính kèm trong blogspot

- Để bật được 2 liên kết này trong bài viết trước tiên các bạn hãy vào phần Cài đặt và tìm đến chỗ có dòng chữ: Đường liên kết tiêu đề và đính kèm, bật tính năng này lên 
Tính năng tiêu đề và đính kèm trong phần Cài đặt của Blog

- Vào trong phần bài  viết, bên dưới phần Liên kết cố định, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm phần Liên kết tiêu đề và Liên kết cố định ở bên dưới
Liên kết Tiêu đề và cố định xuất hiện bên dưới Liên kết cố định

Bây giờ thì bạn có thể sử dụng 2 loại liên kết này bên trong bài viết rồi
Chúc các bạn thực hiện thành công


Chia sẻ: